Leader-illa-de-menorca-producte-ecologic

Leader Menorca

El 13 de setembre de 2001 neix l’Associació LEADER Illa de Menorca, com a entitat sense ànim de lucre, per a la gestió de la Iniciativa Comunitària LEADER+ i successives iniciatives comunitàries que suposin una continuació del programa LEADER.

L’impacte a l’illa va ser molt positiu per la dinamització, el desenvolupament econòmic i social dels espais rurals, així com també per a la diversificació de l’activitat agrària i la recuperació i conservació del seu patrimoni cultural i ambiental.

Durant aquest període, es va experimentar un creixement continuat del nombre de projectes executats, amb un increment dels fons gestionats juntament amb un augment de l’aportació pública i de la inversió privada generada.

Tot això es va traduir en:

 • Creació d’un nombre important de petites empreses de diversa índole.
 • Augment de la formació i la millora de les capacitats dels agents del món rural.
 • Revitalització en el territori rural de l’illa.
 • Consolidació d’activitats tradicionals mitjançant la innovació i el desenvolupament de noves activitats.
 • Diversificació de la producció rural i l’obtenció de les rendes agràries.
 • Modernització dels manejos a les explotacions.
 • Incorporació de manejos nous i respectuosos amb el medi i amb el benestar animal
 • Creació i consolidació d’ocupació.
 • Recuperació i posada en valor d’elements del patrimoni cultural i agrari.

Aquestes actuacions van generar unes importants repercussions a les quals, l’Associació Leader illa de Menorca vol donar continuïtat, programa rere programa, amb la concepció pròpia del desenvolupament local participatiu, la dinamització del mon rural i, sobretot, amb l’actitud dels agents locals de cara a la cooperació i a la implicació en un projecte comú de territori.

Poc a poc durant aquest període, que va arrancar a l’any 1991, els Grups d’acció local i l’Associació LEADER Illa de Menorca han assumit, un cert lideratge en la gestió de projectes de desenvolupament rural local, convertint-se en un element reforçador de l’organització interna de l’illa i de recerca de la cohesió econòmica i social del territori en base a la declaració de Menorca Reserva de la Biosfera.

L’encert a l’hora d’escollir els aspectes prioritaris o aglutinants en el desenvolupament integral de la illa ha estat gràcies a l’elecció, de manera consensuada, de les prioritats detectades per a la illa, coincidents amb altres programes de desenvolupament rural com ara: la Política Agrària i Ambiental duta a terme per el Consell Insular de Menorca, el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears i les directrius que marca la PAC.

Així, podem afirmar que, Leader a l’illa de Menorca ha millorat al llarg del temps i continua millorant, la capacitat organitzativa del món rural i la participació dels agents rurals en el procés de desenvolupament, d’una manera considerable i satisfactòria tot i que encara existeix un marge de millora. Marge que es podrà explorar i consolidar en aquest nou eix metodològic (2014-2020).

L’organització

L’Associació leader Illa de Menorca està integrada per representants de les 8 corporacions locals de l’illa de Menorca, un representant del Consell Insular de Menorca, un representant del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), membres del sector privat i associatiu a més d’altres entitats i grups socials, culturals i ambientals d’interès de l’illa.

D’aquesta manera es garanteix una representació equilibrada i legitimada del model econòmic insular emmarcat en l’àmbit de la Reserva de la Biosfera, on el desenvolupament sostenible i la
conservació dels recursos naturals i paisatgístics és una prioritat estratègica.

Actualment, l’Associació Leader Illa de Menorca està integrada per un total de 45 socis:

Òrgans de govern

L’ASSEMBLEA GENERAL
És l’òrgan sobirà de l’Associació. Està integrat per tots els seus socis i i constitueix l’òrgan fonamental de participació i representació.

EL CONSELL RECTOR
És l’òrgan de govern, gestió i representació de l’Associació d’acord amb els criteris, directrius i resolucions de l’Assemblea General. Els seus membres són elegits directament per l’Assemblea General. Està integrat per set membres: el president, el vice-president, el secretari,el tresorer i tres vocals, mantenint en la seva composició la proporció públic- privat, d’acord amb la legislació vigent.

ELS COMITÈS DE DESENVOLUPAMENT
L’associació comptarà amb dos comitès de desenvolupament (Rural / Pesquer), formats per membres de l’associació. Les entitats públiques no podran estar representades en més del
50% dels seus membres, i les seves funcions seran la que delegui el Consell Rector.

Leader-illa-de-menorca-conreu-palla

LA COMISSIÓ AVALUADORA
L’associació comptarà amb dos comissions avaluadores (Rural / Pesquera) formades per equip tècnic designat pel Consell Rector.

L’EQUIP TÈCNIC DE L’ASSOCIACIÓ
Està format per el Gerent, un tècnic econòmic, una tècnica de gestió i una auxiliar administrativa. És l’encarregat de la gestió técnica i administrativa del grup i les seves tasques principals són:

 

 • Preparar, tramitar i gestionar les convocatòries d’ajudes, segons el pla estratègic de desenvolupament local aprovat i la normativa aplicable a la iniciativa comunitaria.
 • Assessorar els posibles beneficiaris, promocionar i fer difusió del programa de desenvolupament local.
 • Gestionar els expedients d’ajuda.
 • Desenvolupar totes les tasques tècniques i administratives necessàries pel bon funcionament del grup.

Recursos

L’associació Leader compta amb diferents recursos per a cedir a les entitats:

 • 84 Boxes per a cavalls (14 mòduls de 6 boxes).
 • 1 Carpa desmuntable de 10×60 m.
 • 1 Cúpula Planetari inflable.
 • 50 stands de fusta per fires.

Sol·licita el material que necessitis als següents emails:

leader.menorca@cime.es

 

vlh.leader@cime.es