Avís legal i política de privacitat

Responsable del tractament

Identitat: Associació Leader illa de Menorca
CIF: G57111833
Direcció postal: Carretera Maó-Es Grau, km. 0,5 07700 Maó, Menorca.
Correu electrònic: leader.menorca@cime.es

Política de privacitat

Mitjançant la present política de privacitat, l’Associació Leader illa de Menorca pretén mostrar el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives i lesgislacions que es deriven del tractament de la informació necessària per a la prestació dels servis encomanats. Es consideren com a marc de referència les següents normatives:

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Cal dir que a través d’aquesta pàgina web no es recullen dades personals sense consentiment.

En cap cas, aquestes dades seran objecte de tractament o cessió a tercers si no és amb el consentiment exprés i inequívoc de l’afectat.

Aquesta política de privacitat es d’aplicació a les pàgines d’aquest portal web, però no es garanteix en els accessos a través d’enllaços en aquest espai web, ni als enllaços des d’aquest espai a altres webs.