Resultats del projecte ENFOCC

El projecte de cooperació ENFOCC, Energia, Forest i Canvi Climàtic, té com a objectiu principal generar una nova cultura energètica i forestal d’acord amb els principis de sostenibiltat. L’Associació Leader Illa de Menorca que ha participat en aquest projecte, juntament amb tretze altres Grups d’Acció Local Leader (GAL) de la resta de l’estat espanyol i un GAL de França, ha finalitzat l’ «Estudi de prospecció de com afecta la pastura intensiva de la ramaderia bovina a la qualitat de sòl en relació a la silvopastura i al nivell de carboni a l’illa de Menorca».

El sòl és bàsic i essencial per la producció agrícola. I, a més, és un recurs limitat i no renovable. Protegir els sòls agrícoles és necessari per a alimentar la població i això implica conscienciar a tots els sectors de la societat involucrats en la gestió del sòl.

L’estudi que ha estat finançat amb fons FEADER, ha evidenciat de manera científica, com el pasturatge regeneratiu dels camps objecte de l’estudi, havien propiciat una millora en quan a la salut del sòl dels cultius, pel que fa els paràmetres de segrest de carboni en sòl i la millora de la disponibilitat de nutrients per a les plantes.

Tot i que els resultats són preeliminars, ja que els camps estudiats només portaven tres anys en transició d’un maneig intensiu a un de regeneratiu, els indicis dels beneficis d’aquesta metodologia de maneig mostren una clara tendència positiva.

Aquests resultats han estat presentats per part de la doctora Pilar de Andrés del CREAF aquest dimarts quinze de novembre a la seu de sa Granja, juntament amb altres resultats esclaridors d’un projecte més ambiciós, Fields4Ever, on s’ha demostrat també la millora d’altres paràmetres com l’augment de la diversitat de funcions microbianes que el maneig regeneratiu aporta enfront del maneig intensiu.

Podeu consultar el power point de la presentació de l’estudi aquí

Categories: Desenvolupament rural