Desenvolupament pesquer

Els grups d’acció local de pesca (GALP) són els responsables de proposar i aplicar les estratègies de desenvolupament local, així com de seleccionar les iniciatives que es duran a terme per complir amb les estratègies definides prèviament en els seus Plans Estratègics zonals (PEZ), sempre en comú acord amb l’Autoritat de gestió.

De moment existeix un total de 31 GALP pertanyents a les CCAA d’Andalusia, Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya i Galícia.

Actualment estem en ple procés de creació del futur Grup de Desenvolupament Pesquer de Menorca.
Per això s’han organitzat diversos tallers participatius amb els principals agents implicats per a l’obtenció de l’Estratègia de Desenvolupament.

La Red Española de Grupos de Pesca (REGP), s’ha constituït sota l’impuls de la Secretaria General de Pesca, i correspon a la Direcció General d’Ordenació Pesquera seva gestió i dinamització. Està integrada per les CCAA, així com pels Grups de Pesca.

La REGP s’utilitza com un instrument per a l’aprenentatge i interacció entre els grups, sent a més el canal d’informació, comunicació i difusió de les activitats realitzades per contribuir al desenvolupament sostenible de les zones pesqueres, en el marc de l’Eix 4 del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Les nostres convocatòries

maig 2021 - octubre 2021

Tancada

Convocatòria d'ajudes del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca 2018-22

Convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

 

CRÈDIT TOTAL: 1.003.455,75 €

9 Convocatòries

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

– 7a convocatòria: entre l’1 de maig de 2021 i el 31 d’octubre de 2021 (oberta).
– 8a convocatòria: entre l’1 de novembre de 2021 i el 30 d’abril de 2022 (properament).
– 9a convocatòria: entre l’1 de maig de 2022 i el 31 d’octubre de 2022 (properament).

agost 2018 - abril 2021

Tancada

Convocatòria d'ajudes del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca 2018-22

Convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.3. del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

 

TERMINIS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (TANCADES):

– 1a convocatòria: entre el 30 d’agost de 2018 i el 31 d’octubre de 2018
– 2a convocatòria: entre l’1 de novembre de 2018 i el 30 d’abril de 2019
– 3a convocatòria: entre l’1 de maig de 2019 i el 31 d’octubre de 2019
– 4a convocatòria: entre l’1 de novembre de 2019 i el 30 d’abril de 2020
– 5a convocatòria: entre l’ 1 de maig de 2020 i el 31 d’octubre de 2020
– 6a convocatòria: entre l’1 de novembre de 2020 i el 30 d’abril de 2021

Històric de projectes aprovats

Raó social

Projecte

Pressupost presentat

% ajuda concedida

Import concedit

1a Convocatòria
Confraria Pescadors Fornells
Adeqüació instal.lacions confraria
21.817,27 €
90 %
19.635,54 €
Cofradía Pescadores Mahón
Mejora competitividad inversión equipos e instalaciones de la cofradía
24.393,91 €
90 %
21.954,51 €
Soc. armadors mariscadors Port de Maó, SL
Modernización de equipamiento y adecuación de instalaciones
41.550,02 €
35 %
14.542,51 €
Luis Sintes Seguí
Ampliación centro náutico formación profesional
21.079,60 €
45 %
9.485,82 €
Instituto Español de Oceanografía
Projecte pilot supervivència d'exemplars juvenils de llagosta vermella
35.966,94 €
90 %
32.370,25 €
Fco. Javier Gonzalez Sirilo
Modernització del procés productiu i millores laborals
45.627,89 €
50 %
22.813,95 €
2a Convocatòria
Confraria Pescadors Ciutadella
Millora del sector pesquer a través d'energies netes (MODIFICAT)
24.038,94 €
90 %
21.635,05 €
Gob Menorca
Mar de Nura. Sensibilització i formació a favor del mar
17.635,35 €
90 %
15.871,82 €
Institut Menorquí Estudis
Valoritzar el sector pesquer a través dels seus productes
61.212,46 €
90 %
55.091,21 €
3a Convocatòria
Joan Pons Pons
Adequació embarcació Migjorn per la millora d'eficàcia energètica
6.189,00 €
75 %
4.641,75 €
4a Convocatòria
Institut Menorquí d'Estudis
Seguiment de l’activitat pesquera a Menorca - Aproximació a la pesca recreativa a Menorca
84.807,75€ €
90%
76.326,98 €
Ajuntament des Castell
Creació d'un museu paisatgístic per posar en valor el patrimoni marítim-cultural pesquer de la bocana del port de Maó
62.586,89 €
90%
56.328,20 €
Ajuntament de Sant Lluís
Reconstrucció i rehabilitació dels molls i rampes de varada de la Cala d'Alcaufar-Sant Lluís
75.065,25 €
90%
67.558,73 €
TOTAL
424.125,93 €

Projectes propis de l'Associació

Període 2020-2021

L'Associació LEADER gestiona des del territori, fons comunitaris, nacionals i autonòmics.

Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu

Què és la EDLP?
L’estratègia de desenvolupament local participatiu és un document dissenyat mitjançant un procés ascendent i que pren en consideració les necessitats i el potencial local. En el nostre cas serà el document que estableixi i marqui les directrius i recomanacions per al desenvolupament de la zona costanera de Menorca.

Per què serveix?
La EDLP serà el document que estableixi com impulsar i implementar les iniciatives d’emprenedoria incloses en les línies estratègiques i que permetran assolir els objectius marcats en l’estratègia i que al seu torn estan inclosos en el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Quin és el contingut de la EDLP?
La EDLP inclou entre els seus continguts una anàlisi o diagnòstic del territori i estableix una sèrie de línies estratègiques o objectius d’intervenció a més de les seves corresponents mesures i accions prioritàries per al desenvolupament sostenible de la zona costanera.
Inclou a més tot el que fa referència al propi funcionament del GALP.

Com s’ha d’elaborar?
La EDLP s’ha d’elaborar amb la participació dels agents implicats en el desenvolupament del territori, tant públics com privats i amb un enfocament ascendent que permeti identificar les necessitats del territori però també les oportunitats i fortaleses. Per tant ha de ser un procés participatiu obert.

Textos legislatius